Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu pracy

Obowiązki pracodawcy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

 

Obowiązki ogólne pracodawcy to:

 • chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp,

 • usuwać uchybienia w tym zakresie i kontrolować wykonanie poleceń,

 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia warunków bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,

 • zapewniać rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru.

Obowiązki szczegółowe pracodawcy dotyczą:

 • rozpoczęcia działalności,

 • świadczenia pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców w tym samym miejscu i czasie,

 • obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,

 • czynników oraz procesów pracy stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,

 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • szkoleń bhp,

 • środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

 • służby bhp.

 

Obowiązki pracownika.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podstawowe obowiązki pracownika dotyczą również osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia) w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Obowiązki szczegółowe:

 • Znajomość przepisów i zasad bhp, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

 • Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

 • Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

 • Stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarza.

 • Niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

 • Współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podstawowe prawa pracownika.

Powstrzymanie się od wykonywania pracy:

 • gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom;

 • wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

O powstrzymaniu się od wykonywania pracy pracownik mam obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego!

 

Oddalenie się z miejsca zagrożenia:

 • jeśli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.

W przypadku naruszenia przepisów bhp poprzez narażenie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, pracodawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 220 § 1 kk.)

 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników.

Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika:

 • bezprawność zachowania (zachowanie się w sposób naruszający przepisy prawa pracy),

 • zawinienie (wina umyślna lub nieumyślna).

 

Przy stosowaniu kary pracodawca bierze pod uwagę:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,

 • stopień winy pracownika,

 • dotychczasowy stosunek pracownika do pracy.