Ochrona zdrowia pracowników.

Do obowiązków pracodawcy związanych ze stosowaniem środków zapobiegających nie tylko chorobom zawodowym, ale i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, należy w szczególności:

 • utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników,

 • przeprowadzanie na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr73, poz.645 ze zm.) (art. 227 kp).

 

Badania lekarskie pracowników.

Badania profilaktyczne dzielą się na:

 • wstępne badania lekarskie,

 • okresowe badania lekarskie,

 • kontrolne badania lekarskie,

 • okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na  działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy,

 • młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,

 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (art. 229 §1 kp).

W okresie zatrudnienia pracownik podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim. Profilaktyczne  badania lekarskie przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art.229§2kp).

Pracodawca nie może dopuścić pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań pracy na określonym stanowisku (art.229kp).

 

Środki ochrony indywidualnej.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy:

 • Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami,

 • Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania określone w Polskich Normach:

  • Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

  • Ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Wypłaceniu ekwiwalentu pieniężnego pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego,

 • Zapewnienie, aby stosowne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

 

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia:

 1. Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

 2. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 3. Przeniesienie do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy.

 4. Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

  • Utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

  • Przeprowadzanie (na swój koszt) badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom.

 5. Nieodpłatne zapewnienie odpowiednich posiłków i napojów pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

 

Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

 

Czynnikami psychofizycznymi w procesie pracy mogą być:

 1. obciążenie fizyczne:

  • statyczne,

  • dynamiczne,

 2. obciążenie nerwowo-psychiczne:

  • obciążenie umysłu,

  • niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne,

  • obciążenie emocjonalne.

 

Stres jest to reakcja na zdarzenie ocenione przez jednostkę jako stanowiące zagrożenie lub nieprzyjemne. Pierwsze objawy stresu to m.in.:

 • stałe rozdrażnienie i problemy ze snem,

 • nagłe przyspieszone bicie serca,

 • niepokój i uczucie wyobcowania,

 • przeświadczenie o porażce w wypełnianiu kolejnych zadań,

 • nagłe ataki bólu głowy i problemy z trawieniem,

 • odczuwanie silnej potrzeby zjedzenia czekolady, wypicia alkoholu albo zapalenia papierosa.

 

Aby zapobiegać nadmiernemu obciążeniu psychicznemu pracowników, powinny być spełnione wymagania dotyczące:

 • sposobu i warunków odbierania informacji, m.in.: liczba sygnałów odbieranych jednocześnie nie może przekraczać indywidualnych możliwości człowieka,

 • warunków podejmowania decyzji, m.in.: łatwość rozróżniania i identyfikacji elementów obsługi, logika grupowania elementów sterowniczych (ważność, kolejność, częstość, powiązanie ze źródłem informacji),

 • sposobu i warunków wykonywania czynności, m.in.: tempo obsługi nie powinno przekraczać normalnego rytmu czynności ruchowych, wykonywanie czynności nie powinno utrudniać odbierania informacji, powinien być zapewniony czas na kontrolę własnych czynności.