Oferta szkoleń

  • Dla kogo? Dla nowych oraz zatrudnionych już pracowników.

  • Gdzie? Dojeżdżamy i prowadzimy szkolenia na terenie zakładu pracy Klienta.

  • Jak szkolimy? Stacjonarnie, ale istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zdalnie - online.

1/2

CENNIK

Oferujemy następujące typy szkoleń:
 

szkolenia wstępne

dla nowozatrudnionych pracowników:

65,00 zł od kursanta

(ważność szkolenia: do 12 miesięcy)

szkolenia okresowe

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów, brygadzistów:

135,00 zł od kursanta

(ważność szkolenia: do 5 lat)

dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn, technologów, organizatorów produkcji:

100,00 zł od kursanta

(ważność szkolenia: do 5 lat)

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych:

100,00 zł od kursanta

(ważność szkolenia: do 6 lat)

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pozostałe):

80,00 zł od kursanta

(ważność szkolenia: do 3 lat)

Czym jest szkolenie bhp?

Szkolenie bhp ma za zadanie dostarczyć uczestnikowi informacji, doskonalić i podnosić świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który do wykonywania określonej pracy nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności oraz nie ma dostatecznej znajomości wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach prawa.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazania mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

 

Szkolenia bhp dzielimy na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według opracowanego programu i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny,

  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Natomiast odbycie szkolenia okresowego potwierdza organizator szkolenia, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Zarówno karta szkolenia wstępnego jak i odpis zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

Obowiązkowe szkolenia pracowników z zakresu bhp powinny odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Minimalny, godzinowy czas trwania poszczególnych szkoleń szczegółowo określa rozporządzenie w tej sprawie.

Szkolenia bhp mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Każda osoba zatrudniona w firmie powinna przechodzić okresowe szkolenia z zakresu bhp, którego celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, oraz postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z póżn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).