Wymogi ogólne dotyczące pomieszczeń pracy.

Wymogi ogólne dotyczące pomieszczeń pracy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić:

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • odpowiednią temperaturę,

 • odpowiednią wymianę powietrza,

 • zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem,

 • zabezpieczenie przed drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

 

Pomieszczenia pracy stałej

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

 1. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

 2. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wysokość ta może być zmniejszona

  1. do 2,5 m w świetle:

   • jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych  jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub

   • w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w polskich normach, a na jednego pracownika  przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

  2. do 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

 3. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

 4. Wysokość pomieszczeń (3m, 3,3m) może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

 

Oświetlenie

W pomieszczeniach pracy wykorzystuje się normę PN EN 12464-1:2004, która reguluje natężenie światła w miejscach pracy. Dla pomieszczeń, gdzie wykonywana jest praca biurowa przewiduje się następujące natężenie oświetlenia:

 • 200 lx (luksów) – archiwa,

 • 300 lx – recepcja, segregowanie, kopiowanie, itd.,

 • 500 lx – pisanie ręczne, obsługa klawiatury, przetwarzanie danych, pokoje spotkań i konferencji (zaleca się oświetlenie sterowane),

 • 750 lx - kreślarnie.

 

Ogrzewanie

 • W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°c (287 k), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

 • W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°c (291 k).

 • W pozostałych pomieszczeniach należy odwoływać się do PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo - temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

 

Wentylacja

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

 

Klimatyzacja

Klimatyzacja – jest to utrzymywanie odpowiednich warunków klimatycznych: ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego powietrza - wolnego od zanieczyszczeń w zamkniętych pomieszczeniach. Celem klimatyzacji jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych i dobrego samopoczucia.

Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego.

 

Podłogi

w pomieszczeniach pracy biurowej powinny być:

 • stabilne,

 • równe,

 • nieśliskie,

 • odporne na ścieranie i nacisk,

 • łatwe do utrzymania w czystości.

Powierzchnie, po których przemieszczają się pracownicy, często są śliskie i nierówne (np. schody), a wykładziny dywanowe często pofałdowane lub podarte. W takich okolicznościach, przez nieuwagę pracownika, dochodzi do potknięcia się bądź upadku. Wynikiem takich zdarzeń są złamania kończyn lub skręcenia stawu skokowego.