1/1

Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych pracowników

Szkolenie wstępne bhp przeprowadzane jest w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk pracy – zawodów, o zbliżonych zagrożeniach wypadkowych i chorobowych.
 

Szkolenie wstępne bhp obejmuje:
 1. szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp, czyli instruktaż ogólny bhp,

 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy w dziedzinie bhp, czyli instruktaż stanowiskowy bhp.

Instruktaż ogólny bhp

ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w:

 • kp (art. 207–23715),

 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

 • układach zbiorowych pracy,

 • przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy (u danego pracodawcy), jak również zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Instruktaż ogólny bhp prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, bądź pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp.
Instruktażowi ogólnemu bhp poddawani są przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, a także bezrobotni odbywający w zakładzie staże oraz przygotowanie zawodowe.
 
Instruktaż stanowiskowy bhp ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z:

 1. Czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

 2. Sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie wywołują te czynniki.

 3. Umiejętnościami w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach pracy.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.
 
Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w odniesieniu do:

 1. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych bądź niebezpiecznych.

 2. Pracowników przenoszonych na stanowiska określone w pkt 1.

 3. Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktyki studenckie.

 4. Bezrobotnych odbywających w zakładzie pracy staż lub przygotowanie zawodowe.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy bhp obowiązujący na każdym z tych stanowisk.
Instruktaż stanowiskowy bhp może być prowadzony zarówno dla jednego kandydata do pracy, jak też w grupach kandydatów, jeżeli mają być zatrudnieni na takich samych stanowiskach pracy.
Podstawa prawna:

 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

Koszt szkolenia jednego pracownika to 45,00 zł